ISO IEC 27001:2013

TÜRKÇE

Gü­nü­müz­de, sa­de­ce çalışan­la­rıy­la de­ğil, müşteri­le­ri, iş or­tak­la­rı ve his­se­dar­la­rıy­la bir­lik­te ta­nım­la­nan ku­rum­lar­da, bil­gi­nin giz­li­li­ği, bü­tün­lü­ğü ve ula­şı­la­bi­lir­li­ği­ne iliş­kin gü­ven or­ta­mı­nın ya­ra­tıl­ma­sı, stra­te­jik bir önem ta­şı­mak­ta­dır. Bil­gi gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak, tek­no­lo­jik çö­züm­ler­le bir­lik­te sağ­lam bir gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı ile müm­kün ola­bil­mek­te­dir. Et­kin bir bil­gi gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi­nin oluştu­rul­ma­sı ama­cıy­la ha­zır­lan­mış bir standarttır. AGFOCERT ko­nu­sun­da de­ne­yim­li, eği­tim­li uz­man eki­bi ile ISO IEC 27001 Sis­tem Bel­ge­len­dir­me­si çalışmaları­na başla­mış­tır.  Belgelendirme çalışması işbirliği içinde olduğumuz TÜRKAK akrediteli bir belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştiriliyor. Türk Gümrük Mevzuatı ile uyumlu belgelendirme yapmanızda size çözümler sağlıyoruz.

NE­DEN ISO IEC 27001?

  • Mer­ke­zi gü­ven­lik sis­te­min­de ger­çek an­lam­da gü­ven­li­ğin sağlıklı olarak çalıştırılabilmesi için şirket­ler, ISO IEC 27001 stan­dar­dın­da  be­lir­ti­len bil­gi gü­ven­li­ği yö­ne­tim sis­te­mi­ni ku­ra­rak ger­çek risk­le­ri­ni sap­ta­ya­bi­lir ve bu risk­le­rin gi­de­ril­me­si için ge­re­ken tek­no­lo­ji, po­li­ti­ka ve pro­se­sleri kurabilirler.
  • Böylece gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi ola­rak oluş­tu­ru­lan ve yal­nız­ca tek­no­lo­ji ile de­ğil ay­nı za­man­da tüm şirket çalışan­la­rı­nın da uy­gu­la­dı­ğı iş sü­reç­le­ri ile de de­vam­lı­lık sağ­lık­lı bir şekil­de sağ­la­na­bi­lir.
ENGLISH
ACCREDITATION
Business Corporate Protection Safety Security Concept
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. Bu web sitesi çerezler kullanır ve tarama verilerinizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.