Sistem

iso

AGFOCERT olarak aşağıdaki konularda belgelendirme denetimlerini kendi denetçilerimizle gerçekleştiriyoruz. Belgelendirme kararı işbirliği yaptığımız kuruluşlarca alınıyor.

IFS2

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://agfocert.com/tr/?page_id=56

ISO 22000:2018

AGFOCERT yetenekli ve sektörel tecrübeleri yüksek ISO 220000 denetçileri ile hizmetinizdedir. ISO 22000 hizmetlerimizi IAS veya TURKAK akrediteli belgelendirme kuruluşları ile işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz. Belgelendirme kararı bu belgelendirme kuruluşları tarafından alınmaktadır. ISO 22000 :2005 ve ISO 22000:2018 ISO 22000 standardı ISO tarafından 2005 yılında tarladan çatala ilkesi ile hazırlanarak ve geniş bir kabul görerek yayınlandı. Standart …

ISO 9001:2015

Tüm zamanların en çok kabul görmüş ve uygulanmış standardı olan ISO 9001 kuruluşların süreçlerini tanımlaması, izlemesi, analiz etmesi ve iyileştirmesi için tasarlanmıştır. İş performansınızı en üst düzeye çıkarmak için ISO 9001 en etkili araçlardan birisidir. Uygulamalar kişilere bağlı olmaktan çıkar ve sistematik hale gelir. Kendisinden sonra çıkan bir çok standardın şartlarını doğru uygulandığında esnek yapısı …

FSSC 22000

FSSC 22000 nedir ? FSSC 22000 ise ISO 22000, ISO 22002-1 şartlarına ilaveten GFSI’ın bazı isteklerini gerçekleştirebilmek için eklenen bazı FSSC ilave şartlarından oluşmaktadır. FSSC 22000 aynı BRC , IFS ve GLOBALGAP gibi GFSI onaylı bir belgelendirme programıdır. Akreditasyonı ISO/IEC 17021 standardına göre gerçekleştirilmektedir. Kısaca : FSSC 22000 = ISO 22000 + ISO 22002-1 + …

ISO 14001

ISO 14001 Çevre yönetim sistemleri tüm işletmeler için her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.   Denetimlerimiz bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki konuları içermektedir: •Çevre yönetimi temel elemanları •Tehlikeli atıkların ve kimyasalların depolanması ve kontrolü •Tıbbi malzemelerin ve atıkların kontrolü •Katı atıkların sınıflandırılması •Gürültü ile kontrollerin yapılması •Enerji ve kaynak kullanımı ve tasarruf •Çevre kazalarının …

ISO 45001

AGFOCERT olarak ISO 45001 belgelendirmelerini çeşitli akredite kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz. Ekibimizde son derece tecrübeli baş tetkik görevlileri ile bu hizmeti vermekteyiz. ISO 45001 , OHSAS 18001 ‘in dönüşümüyle ISO tarafından hazırlanmış bir standarttır. ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarttır. ISO 45001, kuruluşların kalite, çevre ve iş …

ISO IEC 27001 bilgi güvenliği sistemi

Gü­nü­müz­de, sa­de­ce çalışan­la­rıy­la de­ğil, müşteri­le­ri, iş or­tak­la­rı ve his­se­dar­la­rıy­la bir­lik­te ta­nım­la­nan ku­rum­lar­da, bil­gi­nin giz­li­li­ği, bü­tün­lü­ğü ve ula­şı­la­bi­lir­li­ği­ne iliş­kin gü­ven or­ta­mı­nın ya­ra­tıl­ma­sı, stra­te­jik bir önem ta­şı­mak­ta­dır. Bil­gi gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak, tek­no­lo­jik çö­züm­ler­le bir­lik­te sağ­lam bir gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı ile müm­kün ola­bil­mek­te­dir. Et­kin bir bil­gi gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi­nin oluştu­rul­ma­sı ama­cıy­la ha­zır­lan­mış bir standarttır. AGFOCERT ko­nu­sun­da de­ne­yim­li, eği­tim­li uz­man …

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi

ISO 50001 ENERJİ  YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde,  enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. EYS, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda …