Sistem içeriğine geri dön

ISO IEC 27001 bilgi güvenliği sistemi

Gü­nü­müz­de, sa­de­ce çalışan­la­rıy­la de­ğil, müşteri­le­ri, iş or­tak­la­rı ve his­se­dar­la­rıy­la bir­lik­te ta­nım­la­nan ku­rum­lar­da, bil­gi­nin giz­li­li­ği, bü­tün­lü­ğü ve ula­şı­la­bi­lir­li­ği­ne iliş­kin gü­ven or­ta­mı­nın ya­ra­tıl­ma­sı, stra­te­jik bir önem ta­şı­mak­ta­dır. Bil­gi gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak, tek­no­lo­jik çö­züm­ler­le bir­lik­te sağ­lam bir gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı ile müm­kün ola­bil­mek­te­dir. Et­kin bir bil­gi gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi­nin oluştu­rul­ma­sı ama­cıy­la ha­zır­lan­mış bir standarttır. AGFOCERT ko­nu­sun­da de­ne­yim­li, eği­tim­li uz­man eki­bi ile ISO IEC 27001 Sis­tem Bel­ge­len­dir­me­si çalışmaları­na başla­mış­tır.  Belgelendirme çalışması işbirliği içinde olduğumuz TÜRKAK akrediteli bir belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştiriliyor. Türk Gümrük Mevzuatı ile uyumlu belgelendirme yapmanızda size çözümler sağlıyoruz.

ITsec3

NE­DEN ISO IEC 27001?

 

  • Mer­ke­zi gü­ven­lik sis­te­min­de ger­çek an­lam­da gü­ven­li­ğin sağlıklı olarak çalıştırılabilmesi için şirket­ler, ISO IEC 27001 stan­dar­dın­da  be­lir­ti­len bil­gi gü­ven­li­ği yö­ne­tim sis­te­mi­ni ku­ra­rak ger­çek risk­le­ri­ni sap­ta­ya­bi­lir ve bu risk­le­rin gi­de­ril­me­si için ge­re­ken tek­no­lo­ji, po­li­ti­ka ve pro­se­sleri kurabilirler.
  • Böylece gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi ola­rak oluş­tu­ru­lan ve yal­nız­ca tek­no­lo­ji ile de­ğil ay­nı za­man­da tüm şirket çalışan­la­rı­nın da uy­gu­la­dı­ğı iş sü­reç­le­ri ile de de­vam­lı­lık sağ­lık­lı bir şekil­de sağ­la­na­bi­lir.

27001

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://agfocert.com/tr/?page_id=1656